informatie huisarts

De GGZ wordt aangeboden in drie echelons:

  • Huisartszorg en praktijkondersteuning (HA + POH)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde GGZ (G GGZ of S GGZ)

In het vergoedingensysteem binnen de GB GGZ is er een stelsel met vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de cliënt binnen een van deze vier producten behandeld.

Naast deze vier producten is er nog het Onvolledig Behandeltraject (OBT, voorheen Transitieproduct): bij een vermoeden van een DSM V stoornis kan de huisarts verwijzen naar de GB GGZ. Mocht blijken dat de cliënt niet thuishoort in de GB GGZ, dan wordt deze terugverwezen naar de huisarts. Het Onvolledig Behandeltraject vergoedt deze indicatiestelling. Daarnaast bestaat ook nog het zgn. OVP (Overig Product), consult voor zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt.

De NZa heeft een beleidsregel, een nadere regel en tarieven vastgesteld voor alle producten, dus ook voor het OVP-consult, de zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket (bijvoorbeeld: aanpassingsstoornissen, burnout, werk- en relatieproblematiek, mindfulness etc.). Dus ook voor behandelingen die de cliënt zelf wil betalen is een maximum tarief vastgesteld; dit ter bescherming van de cliënt in de GGZ.

Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de GB GGZ behandeld mogen worden. Zorgverzekeraars hebben overigens enige vrijheid om daar hun eigen invulling aan te geven. In sommige aanvullende pakketten worden extra mogelijkheden geboden.

Wat betekent dit voor u als huisarts?
De huisarts krijgt een cruciale rol in de GGZ. Op basis van uw kennis en ervaring heeft u drie verwijsmogelijkheden:

  • Klachten die buiten de DSM classificatie vallen kunnen door u zelf of door de POH worden behandeld of behandeling kan toch door ons plaatsvinden als de cliënt bereid en in staat is daar voor te betalen. We hanteren dan een tarievensysteem naar inkomen.
  • Is er sprake van een psychische stoornis of het vermoeden van een stoornis, dan is een verwijzing naar de GB GGZ op zijn plaats.
  • Complexe en risicovolle stoornissen horen thuis in de GGGZ

U kunt dus doorverwijzen naar de GB GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM V of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis (verzekerde zorg) of wanneer de cliënt graag door een psycholoog behandeld wordt en dit wil betalen.

De psycholoog in de GB GGZ stelt de diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet.

POH GGZ
De POH GGZ wordt ingezet om de huisarts te ondersteunen. Ook andere zorgaanbieders kunnen de module POH-GGZ contracteren en organiseren. Doel hierbij is de huisarts ondersteuning te bieden in de organisatie van zorg. De huisarts blijft te allen tijde inhoudelijk eindverantwoordelijk voor deze ondersteuning, ook al laat hij de organisatie van ondersteuning via de module POH GGZ over aan andere aanbieders. Ook is het mogelijk consultatie door de psycholoog uit de POH-GGZ gelden te vergoeden. Over die mogelijkheden zouden we desgewenst graag met u overleggen.

De taak van de POH GGZ kan dus ook eenvoudig worden vervuld door de psycholoog in de GB GGZ. Voordeel voor de huisarts is dat hij daarmee een psycholoog met ervaring in de eerstelijnspsychologie naast zich heeft, die uitstekend in staat is om uw cliënten op weg te helpen. Er zijn detacheringsmogelijkheden en samenwerkingsverbanden mogelijk. Informeert u bij ons voor deze mogelijkheden.

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?
Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM V stoornis. Of als u zelf een stoornis heeft vastgesteld de door u vastgestelde stoornis
  • Uw eigen gegevens, inclusief uw AGB code

Wanneer het gaat om onverzekerde, door de cliënt zelf te betalen zorg, is het tweede criterium niet nodig.

En als de psycholoog een andere diagnose stelt dan u?
Bijvoorbeeld omdat er toch geen DSM V stoornis wordt geconstateerd en de cliënt de behandeling niet zelf kan of wil betalen, of omdat er sprake blijkt te zijn van zwaardere problematiek die niet in de GB GGZ thuis hoort. Dan verwijst hij de cliënt terug naar u. Dan zal het Onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd. Daarin wordt rekening gehouden met maximaal twee consulten.

U kunt vervolgens de cliënt naar de S-GGZ verwijzen of, als er sprake is van lichte klachten, naar de POH.

Binnen de GB GGZ kan de psycholoog in samenspraak met de cliënt van product switchen, mocht dat noodzakelijk blijken; daar is dan geen nieuwe verwijzing voor nodig.

Geen eigen bijdrage GB GGZ
Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2021 is het eigen risico minimaal € 385 per verzekerde.

De rekening van de psycholoog wordt in de meeste gevallen geheel vergoed vanuit het basispakket, mits deze voldoet aan de regels van de NZa en mits de psycholoog een contract heeft afgesloten bij de desbetreffende zorgverzekeraar. In het geval van een ongecontracteerde psycholoog wordt een deel van de rekening vergoed.

Soms moet de cliënt de rekening zelf betalen, bijvoorbeeld als er sprake is van een behandeling die niet op de lijst van de zorgverzekeraar staat.

Samenwerking SPEL Amersfoort met andere verwijzers en hulpverleners

Onze praktijk heeft regelmatig contact met de meeste huisartsen die naar onze praktijk verwijzen. Dat contact is in de vorm van bezoeken aan hun praktijk, waarbij het gaat om informatie-uitwisseling over behandelings- en verwijsmogelijkheden. Daarnaast is er zo nodig telefonisch overleg over individuele cliënten (bij vragen over medicatie, doorverwijzing naar andere hulpverlening, etc.).

Met twee groepspraktijken van huisartsen in Amersfoort, te weten “Huisartsen Soesterkwartier” en “Huisartenpraktijk Sagenhoek” is de samenwerking  intensiever: één of twee psychologen zijn daar vanuit SPEL voor een dagdeel per week gedetacheerd, wat onderling overleg gemakkelijker maakt.

Ook met de praktijkondersteuners voor de Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in Amersfoort en omgeving is regelmatig overleg of contact over wederzijdse doorverwijzingen.

De psychologen van SPEL zijn allen lid van Psyzorg Eemland, een regionaal samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen. Psyzorg Eemland heeft met Huisartsen Eemland Zorg en Vital Health, het regionale samenwerkingsverband van huisartsen, afspraken gemaakt over consultatie, inhoud van terugrapportage en verwijsbrieven. In de nabije  toekomst zal waarschijnlijk wederzijdse en/of gezamenlijke deskundigheidsbevordering opgezet gaan worden.

Met Cassandra Zuketto, psychiater in Nieuwegein, zijn op consultbasis samenwerkingsafspraken gemaakt, mocht tijdens de behandeling van onze cliënten behoefte ontstaan aan psychiatrische consultatie. De afspraken met haar vinden zowel in onze praktijk plaats, als in haar eigen praktijkruimte in Nieuwegein.