informatie cliënt

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar S.P.E.L. Amersfoort. Hier werken psychologen in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BG GGZ), voorheen eerstelijnspsycholoog genoemd. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) maar u kunt ook direct zijn doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal “tools”  tot zijn beschikking die speciaal voor de GB GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag worden, dan bespreekt hij met u de mogelijkheden: u kunt er voor kiezen zelf de behandeling in onze praktijk te betalen, of u kunt worden terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Informatie-uitwisseling met verwijzer
De verwijzer wordt, na uw toestemming daarvoor, op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Daarin wordt de hulpvraag, de diagnose, het behandelplan en de vermoedelijke zorgvraagzwaarte vermeld.
Na afloop van de behandeling krijgt de verwijzer een kort verslag van verloop en resultaat van de behandeling. Soms wordt overlegd met verwijzers over doorverwijzing of medicatie, maar ook dan alleen met uw medeweten en toestemming.

Werkwijze
We werken binnen onze praktijk generalistisch, d.w.z. dat we afhankelijk van uw problematiek en hulpvraag gebruik maken van diverse behandelvormen (zie daarvoor het kopje “Behandelvormen”).
In de intakefase wordt m.b.v. gesprekken en mogelijk vragenlijsten vastgesteld wat uw hulpvraag, problematiek en diagnose is en wordt gekozen voor een bepaalde aanpak, het behandelplan. Vervolgens start de behandeling; naast gesprekken kunnen huiswerkopdrachten worden meegegeven en wordt desgewenst gebruik gemaakt van e-health-programma’s. Zowel aan het begin als aan het eind van de behandeling wordt een vragenlijst afgenomen (OQ45), waarmee het behandeleffect gemeten wordt. In het kader van cliëntervaring / tevredenheid wordt aan het eind van de behandeling ook een korte evaluatievragenlijst afgenomen (CQi). Er is ook aandacht voor terugvalpreventie.

Voor e-health maken we gebruik van de programma’s van Therapieland.

Hoe naasten worden betrokken.
Wij hechten veel waarde aan het betrekken van naasten en/of familieleden bij uw behandeling. Hiervoor is ruim aandacht in de gesprekken en dit kan al starten door het mee-uitnodigen van uw partner of een ander voor u belangrijk persoon. Deze is altijd welkom bij de intake en verderop in de behandeling. In de intake zal ook nog expliciet gevraagd worden of u graag een belangrijke ander bij de behandeling wilt betrekken. Uit onderzoek is gebleken dat deze naasten vaak een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de kwaliteit van uw herstel.

Wat kost het?
Ook in 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de
GB GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico; dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico minimaal € 385,= per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U kunt als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit uw aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Wie betaalt de rekening?
Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld. De psychologen van S.P.E.L. Amersfoort hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Theo Hövels heeft geen contracten met de verzekeraars; behandelingen bij hem vallen onder de restitutievergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. Klik hier voor het overzicht.

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. De psycholoog mag hiervoor zelf de regels bepalen en moet deze duidelijk aangeven. Belt u niet of niet 24 uur van tevoren af, dan moet u de zitting zelf betalen.

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Samenwerking S.P.E.L. Amersfoort met andere verwijzers en hulpverleners
Onze praktijk heeft regelmatig contact met de meeste huisartsen die naar onze praktijk verwijzen. Dat contact is in de vorm van bezoeken aan hun praktijk, waarbij het gaat om informatie-uitwisseling over behandelings- en verwijsmogelijkheden. Daarnaast is er zo nodig  telefonisch overleg over individuele cliënten (bij vragen over medicatie, doorverwijzing naar andere hulpverlening, etc.).

Met de praktijkondersteuners voor de Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in Amersfoort en omgeving is regelmatig overleg of contact over wederzijdse doorverwijzingen.

De psychologen van S.P.E.L. Amersfoort zijn allen lid van Psyzorg Eemland, een regionaal samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen. Psyzorg Eemland heeft met Huisartsen Eemland Zorg en Vital Health, het  regionale samenwerkingsverband van huisartsen, afspraken gemaakt over consultatie, inhoud van terugrapportage en verwijsbrieven. In de nabije  toekomst zal waarschijnlijk wederzijdse en/of gezamenlijke deskundigheidsbevordering opgezet gaan worden.

Met Cassandra Zuketto, psychiater in Nieuwegein, zijn op consultbasis samenwerkingsafspraken gemaakt, mocht tijdens de behandeling van onze cliënten behoefte ontstaan aan psychiatrische consultatie. De afspraken met haar vinden plaats in haar eigen praktijkruimte in Nieuwegein of via videobellen.