ziektevrees

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt mensen voor naderend gevaar. Ze brengt het lichaam in staat van paraatheid, zodat een snelle reactie mogelijk wordt. Zo schrikken mensen wanneer ze een brandlucht ruiken, zodat ze snel het vuur kunnen blussen of kunnen vluchten. In zo’n geval is angst een gezonde reactie op dreigend gevaar. Maar sommige mensen zijn bang wanneer de omstandigheden daar weinig aanleiding toe geven. Mensen met zulke buitensporige angsten neigen ertoe om de vaak doodgewone situaties te vermijden die ze met angst in verband brengen. Die vermijding gaat hun leven steeds meer bepalen, terwijl hun angst erdoor niet afneemt. Iemand met zulke angsten heeft een angststoornis.

Ziektevrees (hypochondrie) is een vorm van een angststoornis en bestaat uit een buitensporige en niet-realistische angst een ernstige ziekte (bijv. hartinfarct, kanker) onder de leden te hebben, ook al kunnen artsen geen enkele afwijking vinden. Veelvuldig, uitgebreid lichamelijk onderzoek in een ziekenhuis helpt niet. De angst dat het dan wel een heel zeldzame ziekte is wordt er eerder door versterkt.

Achtergronden
Angststoornissen (waaronder ziektevrees) worden veroorzaakt door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren. Ze komen in bepaalde families meer voor dan in andere. Naast erfelijkheid speelt ook opvoeding daarin een rol.
Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals een ernstige ziekte, sterfgeval, verhuizing. Ook iemands persoonlijke eigenschappen spelen een rol. Zulke eigenschappen zijn onder andere slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten en de neiging hebben problemen en conflictsituaties uit de weg te gaan.

Therapie
Ziektevrees is net als andere angststoornissen goed te behandelen met behulp van therapie, soms in combinatie met medicijnen. Tijdens de therapie gaat de behandelaar met u in op uw klachten, de mogelijke oorzaken, de situaties waarin de angst optreedt en de gedachten die u daarbij heeft. Verder krijgt u soms oefeningen mee waarmee u kunt werken aan het overwinnen van de angst en het bestrijden van angstopwekkende gedachten.