FAQ

header_FAQ

hoe lang duurt een sessie

Een gesprek duurt drie kwartier, er kunnen redenen zijn om deze tijdsduur te veranderen. Het tarief wordt dan aangepast.

tijdstip van bellen of een e-mail sturen

U kunt ons telefonisch bereiken tussen 9:00 en 11:00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken. Ons nummer is 033-4637617.
U kunt ons ook een e-mail sturen naar info@spelamersfoort.nl. Zie ook onze contactpagina

afmelding bij verhindering

U kunt de gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden door ons aan u in rekening gebracht (70,=). In dat geval moet u de kosten zelf betalen. De verzekering betaalt niet als u te laat of niet annuleert. Bij een afgesproken tarief naar inkomen (de onverzekerde zorg) is dit 75% van het inkomensafhankelijke tarief.

 

 

 

vergoeding van de therapiegesprekken verzekerde zorg

De tarieven voor verzekerde zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Per 1 januari 2022 is het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) van kracht.

Zie verder: Belangrijk: informatie over het Zorgprestatiemodel en uw eigen risico vindt u hier.

 

 

heb ik een verwijsbrief nodig en wat moet er in staan

Indien u gebruik wilt maken van de vergoeding door uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze moet gedateerd zijn vóór de datum van uw eerste gesprek bij ons. In de verwijsbrief van uw huisarts dienen de volgende gegevens te staan:

  • dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
  • dat er sprake is van het vermoeden van een DSM V stoornis of een door de huisarts vastgestelde stoornis
  • de naw gegevens van de huisarts (inclusief AGB code)

Voor de niet-verzekerde zorg is geen verwijsbrief nodig.

 

is er een klachtenprocedure bij S.P.E.L. Amersfoort

Wanneer u van mening bent dat uw behandelaar op enige wijze onjuist heeft gehandeld, kunt u dat op de volgende manieren aan de orde stellen.

Allereerst bestaat natuurlijk de mogelijkheid om het bij uw behandelaar zelf ter sprake te brengen. Hij of zij zal uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. dit kan via een gesprek, maar u kunt ook bellen, mailen of schrijven.

Vindt u dat moeilijk of heeft het niet het gewenste resultaat, dan kunt u ook een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van S.P.E.L., Daam Fockemalaan 22 3818 KG Amersfoort. Een commissie van drie psychologen van S.P.E.L., waar uw behandelaar uiteraard geen deel van uitmaakt, zal de klacht onderzoeken door zowel met u als met uw behandelaar gesprekken te hebben, om zo tot een oplossing te komen.

Mocht u ook over deze oplossing niet tevreden zijn, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Deze beroepsverenigingen verschaffen informatie en kunnen bemiddelen.

LVVP Klachtenregeling

LVVP  telefoon (088) 234 16 06

NIP telefoon 030 - 820 15 00

 

is er een dossier over de behandeling

Na afsluiting van het behandelcontact wordt een verslag van de behandeling gedurende vijftien jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. U kunt als cliënt echter uitdrukkelijk schriftelijk verzoeken om vernietiging ervan. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot de gegevens toegang heeft.

wat houdt het beroepsgeheim in

Voor GZ psychologen geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegeven, zelfs niet over de vraag of u hier in behandeling bent of niet. Indien u dat zelf wenst, kan een partner of een ouder een keer meekomen naar een gesprek. Als het gaat om doorverwijzing naar of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (huisarts, een GGZ-instelling, maatschappelijk werk, een psychiater, psycholoog of psychotherapeut, een bedrijfs- of verzekeringsarts) mag deze informatie alleen gegeven worden als u eerst daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als u dat wilt kunt u deze informatie eerst zelf inzien.

kan ik mijn voorkeur aangeven voor een psycholoog

U kunt uw voorkeur uitspreken voor een vrouwelijke of mannelijke psycholoog. U kunt ook aangeven bij welke psycholoog u in behandeling wilt.

wat als het niet klikt met mijn psycholoog

Als u deze kwestie bespreekt met uw psycholoog, kunt u in overleg besluiten de behandeling bij één van de andere psychologen voort te zetten.

zijn jullie in het weekend of ’s avonds open

In het weekend is onze praktijk gesloten. In beperkte mate kunt u 's avonds terecht. Voor afspraken in de avonduren moet u echter wel rekening houden met een langere wachttijd dan gemiddeld.

betaal ik naast het wettelijk vastgestelde eigen risco ook nog een eigen bijdrage

Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht bij de verzekerde zorg. Bent u in behandeling zijn bij een psycholoog zonder contract met de zorgverzekeraar dan is er wel sprake van een eigen bijdrage.

aan wie betaal ik het eigen risico

Het eigen risico houdt in dat u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet betalen voor de zorg die in het basispakket zit. De overheid stelt dat verplicht eigen risico in de zorgverzekering jaarlijks vast. In 2022 blijft het eigen risico € 385 per persoon. Uw zorgverzekeraar verrekent dit bedrag met u.

 

wat kost een sessie van 45 minuten bij onverzekerde zorg

€ 80,= bij een gezinsinkomen tot € 4.000,= bruto per maand
€ 95,= bij een gezinsinkomen vanaf bruto per maand € 4.000,=

hebben jullie een wachttijd

De actuele wachttijd vindt u op de homepage.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde "Treeknormen").

 

verstrekken jullie informatie aan niet-medici, zoals advocaten

Nee, wij verlenen geen medewerking aan verzoeken van advocaten, letselschadebureaus, verzekeraars e.d. waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Het afgeven van en verklaring over het psychisch functioneren van een cliënt voor een ander doel dan het verlenen van zorg is niet te verenigen met de aard van de behandelrelatie.
Wij baseren ons hierbij op het advies van brancheorganisaties LVVP en NIP en uitspraken van diverse tuchtcolleges.